Aktuality

Druhá monografia v poradí NCEGŠ Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku rozširuje problematiku súdržnosti, k prvej nami vydanej monografii k Dunajskej stratégii.

Politika súdržnosti, prechádzala a prechádza v Európskej únii vývojom, v ktorom sa v zmysle účelu a potrieb menili aj jej ciele. V súčasnosti možno povedať, že je najdôležitejšou investičnou politikou Európskej únie. Základom realizácie politiky súdržnosti sú finančné nástroje, európske fondy a ich implementácia. Predstavujú spôsob účinného vynakladania a využívania zdrojov. To všetko sú dôvody, prečo má nová  monografia zámer byť príspevkom k riešeniu danej problematiky z pohľadu Slovenska, pretože sleduje aj dlhé vývojové obdobie. Zachytáva prakticky v celej šírke danú problematiku, jadrom je však aspekt Slovenska.Vydali sme monografiu

VYUŽÍVANIE FONDOV POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA SLOVENSKU

OBÁLKA

Hlavné smery rozvoja Dunajskej stratégie

hlavne-smery-rozvoja-dunajskej-strategie-w.pdf

obalka.pdf

Príprava tematickej vedeckej monografie. Obsahovo bude reagovať predovšetkým na dosiahnuté výsledky makroregionálnej Dunajskej stratégie. Základom bude 5 výročné fórum Dunajskej stratégie, ktoré sa bude konať 3-4 novembra 2016 v Bratislave.